Szabó Rezső iratai

I.

 1. Zpráva o súčasnom stave plnenia uznesení stranícikych orgánov a niektoré ideové problémy práce medzi obyvateľstvom maďarskej národnosti na Slovensku
 • Uznesení 28.schúze předsedníctva ÚV KSČ ze dne 21.3. 1967
 • Vývoj národnostných vzťahov na južnom Slovensku a riešenie maďarskej národnostnej otázky v ČSSR 9. September 1967
 • Návrh ústavného zákona o národnostiach v Československej socialistickej republike
 • Některé naléhavé ideové otázky vztahu Čechů a Slováků
  • K niektorým otázkam vzdelávania a výchovy mládeže maďarskej národnosti
  • Všeobecne politický úvod riešenia maďarskej otázky v ČSSR 1967.9.19
 • Socialistické národnosti v ČSSR a vzťahy Čechov a Slovákov a národnostní
 • Csehszlovákia Kommunista Pártjának Akció programja 1968. április 10.
 • Akčný program Slovenskej národnej rady 27. júna 1968
 • Zpráva o současné politické situaci ČSSR a podmínkach činnosti kommunistické strany Československa (srpen 1968)
 • Náčrt Akčného programu Komunistickej strany Slovenska 22. Apríla 1968

II.

 1. Študijné materiály
  Samospráva

  • Seznam pracovných otázek pro vypracování alternativních modelů státní správy a samosprávy
  • Zpráva komise Bertelmann – Hák – Mareš, zřízená plénem kolektivu dne 11.2. 1969
  • Úloha samosprávy v demokratické veřejné správě
  • Teze o samosprávě
  • Podniková samospráva jako sociologický problém
  • Proč samospráva
  • Podmínky a význam demokratické podnikové samosprávy v naší současné situaci
  • O samospráviny podnik jako otevřený systém
  • Základní principy místní samosprávy a možnosti její realizace v současné spoločenské praxi
  • K otázce národnostní samospráve v ČSSR
  • Ide o některé pasáže z obsáhlejšího materiálu, voľne seřázené, bez bezprostřední návaznosti

III.

 1. Návrh zákona o používaní jazykov národností v úradnom styku, 9. okt. 1968
  • Zákon ze dne 29. Února 1920 podle §129 ústavní listina, jímž se stanoví zásady jazykového práva v republice Československé
  • Ústavný listina Československé republiky; Hlava šestá: Ochrana menšín národných, náboženských a rasových
  • Stanovisko; Ústredného výboru Csemadoku k januárovému uzneseniu; Ústredného výboru Komunistickej Strany Československa a komunistickej strany Slovenska a návrh na riešenie národnostnej otázky
  • Rezolúcia celoštátneho seminára o národnostnej otázke, usporiadaného bratislavskou pracovnou skupinou, Ústavu marxizmu-leninizmu pre vysoké školy a Filoz. Fakultou Univerzity Komenského v Bratislave 21-24. Mája 1968
  • Štúdium o rovnoprávnom používaní názvov obcí a ich častí v SSR
  • Zákon Slovenskej národnej rady z 25. okt. 1990 o úradnom jazyku v Slovenskej republike
  • Návrh: Ústavný zákon Slovenskej národnej rady z 1990 o postavení slovenského jazyka ako štátneho jazyka v Slovenskej republike
  • Jegyzőkönyv a Csemadok Orsz. Választmányának III. üléséről, 1990 okt. 26-127, Pozsony
  • Návrh na vydanie zákona Slov. národnej rady o používaní úradného jazyka v Slov republike, Bratislava, okt. 1990
  • Stanovisko k návrhu skupiny poslancov o požívaní slov. jazyka a jazyka národných menšín v Slov. republike
  • Informácia k návrhu skupiny poslancov SNR na vydanie záka Slov. národnej rady o použ. úradného jazyka v SR, 10.10. 1990
  • Stanovisko k návrhovaným zákonom Slov. nár. rady o postavení Slov. jazyka v SR, 11.10. 1990
  • Stanovisko k návrhu skupiny poslancov, Bratislava, 12.10. 1990
  • Stanovisko k návrhu poslancov, 16.10.1990
  • Návrh skupiny poslancov SNR na vydanie zákona SNR o použ. slov. jazyka, okt. 1990
  • Dodatok k informácii z 10. Okt. 1990, 15.10. 1990
  • Informácia k návrhu. . . (tlač SNR 50)
  • Návrh na vydanie zákona
  • Pozmeňujúci správa výborov
  • Spoločná správa výborov .. . (50/a, č.2020/1990)
  • Spoločná správa (45/a, č.1824/1990)
  • Spoločná správa (48/a, č.1876/1990)
  • Zákon SNR z 25. okt. 1990
  • Vyhlásenie pražskej konferencie zväzu za ľudské práva o národných menšinách
  • Návrh skupiny poslancov SNR, E. Bauerová, L. Dobosa, E. Rózsu, R.Szabóa, sept. 1990
  • Návrh . . . R. Szapóa, L. Dobosa, E. Rózsu, E. Bauerová, J. Harnu, 6. sept. 1990
  • Návrh zásad jazykového zákona politického hnutia Együttélés – Spolužitie
  • Zákon č. 121/20 ze dne 29. únova 1920, kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky
  • Návrh skupiny poslancov SNR Oľgy Keltošovej atď., Bratislava, august, 1990
  • Anotácia: Návrh zákona o národných, etnických a jazykových menšinách (Menšinový kódex), Preambula
  • A nemzetiségek nyelvéről szóló Tt . . . /68.sz. törvényjavaslata
  • Indoklás a preambulumhoz
  • Magyarországi Nemzeti Kisebbségi Unió: Program (Tervezet)
  • Návrh zákona č. . . ./68zb. O použ jazykov národností, okt.30
  • Vyhlásenie (Za prípravený výbor spoločnosti slov. inteligencie “KORENE”), 23. 5.1990
  • Analýza na úseku národnostných problémov . . ., Brat., 21.5.1990
  • Důvodová zpráva, Příloha II.
  • Záznam z rokovania Rady vlády SR pre národnosti v úradnom styku, 25 mája 1990
  • Príprava návrhu zásad zákona o použ. jazyku národností v úradnom styku, 23. apr. 1990
  • Odpis: Slov úrad pre tlač a informácie (č: 585/1970), Bratislava, 14. dec. 1970

IV.

 1. Návrh ústavného zákona o postavení národných a etnických spoločenstiev alebo menšín
 2. Návrh skupiny poslancov SNR; Zásady ústavného zákona Národnej rady SR…(280), č.:1662/1993, Bratislava, júl. 1993
 3. Zbierka zákonov Českej a Slovenskej federatívnej republiky, Rozoslaná 1. okt. 1992
 4. MKDM – Javaslat a Szlovák Köztársaság Alkotmányának módosítására, Pozsony, 1992. szept.
 5. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről; 1991. máj. 10.
 6. Ústava Slovenskej republiky.
 7. Indoklás: A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényjavaslathoz.
 8. Dunatáji Figyelő – 1992. szept.
 9. Szociáldemokrata Alternatíva – 1991/4.
 10. Szociáldemokrata Alternatíva – 1992/6.
 11. Magyar Autonómia (A VMDK állásfoglalása), Magyarkanizsa, 1992. ápr. 25.
 12. A Hónap, 1992. nov.
 13. Az Együttélés Orsz. Tanácsának határozata, Český Tešín, 1992. nov. 7.
 14. Nyilatkozat Csehszlovákia megszűnésének körülményeiről, Léva, 1992. dec. 5.
 15. Az elnyomott kisebbségből legyen társnemzet, Magyarok Csehszlovákiában / Szlovákiában, 1918-1992
 16. MKDM – Együttélés: Návrh ústavného zákona Národnej rady SR, Bratislava – nov. 1992
 17. A Szlovák Köztársaságban élő magyar nemzeti kisebbség politikai és kulturális képviseletének memoranduma az Európa Parlament képviselőihez, Pozsony, 1992. nov.
 18. Návrh zásad ústavného zákona o právach národnostných menšín a etických skupín SDĽ
 19. A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája (nem hivatalos fordítás)
 20. Az Európai Népcsoportok Alapvető Jogainak Egyezménye (1992. január 15.)
 21. A magyar szocialisták állásfoglalása Közép- és Kelet-Európáról
 22. A hágai dokumentum negyedik változata
 23. Törvényjavaslat a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól (5190. számú)
 24. A Szlovák Köztársaság alkotmánya

V.

  1. Közép-európai Népcsoportok Fóruma: Alapszabály
  2. Návrh výboru SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské práva na vydanie zákona SNR, ktorým sa mení zákon SNR č. 356/1990 zb. (301) č.: 977/1992, Bratislava, marec 1992
  3. Eduard Kukan külügyminiszter úr r., Max van der Stoel kisebbségi főbiztos, Hága, 1994. 6. 20.
  4. Text Rámcového Dohovoru (neoficiálny preklad), 1994. XI. 2.
  5. A Magyarok III. Világkongresszusának keretében megrendezett Határon Túli Magyarok Fóruma résztvevői által 1992. aug. 18-án megfogalmazott nyilatkozat
  6. Informácia o riešní platových a pašuálnych náhrad poslancom IX. volebného obdobia a X. volebného obdobia.
  7. Az elnyomott kisebbségről legyen társnemzet (Politikai memorandum)
  8. Slováci a Maďari (Politicko-historická úvaha), Bratislava, 1923
  9. Vyhlásenie Slovenskej národnej rady ohľadne aplikácie princípu kolektívnej viny na občanov Slovenska maďarskej národnosti v období 1945-49
   • Postavení národnostních menšín (Parlamentní institut), únor, 1992
   • Uznesenie pedsedníctva Slovenskej národnej rady z 22. apríla 1992….(920), č.: 1279/1992
   • Z áverečná správa o činnosti komisie poslancov pre prípravu novej ústavy ČSFR, Praha, 21. apríla 1992
   • Plnenie uznesení SNR k štátoprávnemu usporiadaniu, Bratislava, marec 1992
   • Spoločné stanovisko z rokovania štátnej delegácie Slovenskej republiky v Maďarskej republike v dňoch 8. a 9. februára 1991
   • Vígh Károly: A magyar-szlovák lakosságcsere
   • Clevelandská dohoda, 22.okt. 1915
   • Pittsburghská dohoda z 30. mája 1918
   • V znamení porozumenia (Csemadok – Matica Slov.) – 31.1. 1990

 

 • A Magyar Polgári Párt kisebbségi önkormányzati koncepciója, 1993. ápr. 24.

 

 1. Az elnyomott kisebbségből legyen társnemzet (Politikai memorandum)
  • Európai kisebbségi charta, 1993 (Független Jogász Fórum)
  • Recommandation 1201 (1993) relative a un protocole additionnel a la Convention européenne des Droits de l´Homme sur les droits des minorités
  • Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése , FREC 1201. WP 140301029317 f, 1201/1993/ -as Ajánlás Az Emberi Jogok Európai Egyezményének a kisebbségi jogokra vonatkozó kiegészítő jegyzőkönyvvel kapcsolatban.
  • I. Függelék: a második olvasat után elfogadott nyilatkozattervezet szövege – 1991. dec. 12.
  • Az Emberi Jogok Egyezményének a kisebbségekre vonatkozó kiegészítő jegyzőkönyve, III. Indoklás, 6742. sz. dok.
  • Jogi és Emberi Jogi Bizottság: Kiegészítő jegyzőkönyv az Emberi Jogok Egyezményéhez.. A jegyzőkönyv tervezethez benyújtott módosító javaslatok a magyar küldöttség részéről, Strassbourg, 1993. jan. 4.
  • Návrh ústavného zákona o postavení národných a etnických spoločenstiev alebo menšín.
  • Konvencia o základných právach europskych národných menšín (dodatkový protokol ku konvencii o ľudských právach), Bp., 1991.4.19.
 2. Návrh na doplnenie vládneho návrhu ústavy SR (tlač SNR 24.)
  • Správa o výsledku verejnej diskusie k návrhu Ústavy Slovenskej republiky
  • Tlač SNR 290: Správa o výsledkoch posúdenia činnosti Ministerstva vnútra SR od 17. nov. 1989 na základe poverenia vyplývajúceho z uznesenia Predsedníctva SNR č.290 a uznešenia SNR č. 190, Bratislava, marec 1992
  • Správa o výsledkoch posúdenia činnosti Ministerstva vnútra SR od 17. nov. 1989 na základe poverenia, vyplývajúceho z uznesenia Predsedníctva SNR č. 290 z 19. marca 1991 (Odtajnená správa, prednesená na 18. schôdzi SNR, 4.11.1991)

VI.

 1. Stanovisko Ústredného výboru Csemadoku k januárovému uzneseniu Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a Komunistickej strany Slovenska a návrh na riešenie národnostnej otázky 1968. 6. 6. – 1968. 6. 20.
 2. A Csemadok Központi Bizottsága elnökségének javaslata
  • A Csehszlovák Szocialista Köztársaság Alkotmányának módosítására
  • A nemzetiségekről szóló alkotmányerejű törvényre. Jóváhagyva: 1968. júl.15.
  • Pripomienky a návrhy prdsedníctva ÚV Csemadoku k záverám z rokovania komisie pre národnostné menšiny zo dňa 12. júna 1968
  • Závery a alternatívne návrhy z rokovania komisie pre národné menšiny zo dňa 12. júna 1968 (upresnený text)
  • Návrh na riešenie štátoprávneho postavenia ukrajinskej menšiny v ČSSR, 14. VI. 1968
  • Rezolúcia celoštátneho seminára o národnostnej otázke, usporiadaného bratislavskou skupinou Ústavu marxismu-leninizmu pre vysoké školy a Filozofickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave 21-24. mája 1968
  • Spravodajská správa posl. Garaja k návrhu ústavného zákona o postavení národností
  • Návrh doplňkov, 1968 júl.
 3. Ústavný zákon zo dňa 27. okt. 1968, Návrh ústavného zákona o postavení národností v Československé socialistické republice (Pro schůzi vlády), v Praze dne 24. řijna 1968.
 4. Návrh legislatívnych opatrení na realizáciu Akčného programu ÚV KSČS a KSS o postavení národností (PredsedníctvoÚV Csemadoku Bratislava), Bratislava, 15. júla 1968
  • Návrh uznesenia Slovenskej národnej rady zo dňa 4. okt. 1968
  • A csehszlovákiai magyar lakosság helyzete államjogi rendezésének struktúrális felépítése (vázlat)
  • Ústavný zákon dňa 27. okt. 1968 o postavení národností v Československej socialistickej republike
  • Navrhované zmeny v ústave Československej socialistickej republiky (Ústavný zákon č. 100/1960 zb.)
  • A Csemadok Központi Bizottsága elnökségének javaslata, A Csehszlovák Szocialista Köztársaság Alkotmányának módosítására; A nemzetiségekről szóló alkotmányerejű törvénye, Jóváhagyva: 1968. júl. 15.
  • Návrh legislatívnych opatrení na realizáciu Akčného programu ÚV KSČS a KSS o postavení národnistí (Predsedníctvo ÚV Csemadoku Bratislava), Bratislava, 15. júla 1968
  • A Csehszlovák Szocialista Köztársaság alkotmánymódosítása javaslatának és A nemzetiségekről szóló alkotmánytörvény javaslatának indoklása
 5. Zpráva o niektorých otázkach občanov maďarskej národnosti s návrhom organizačných opatrení (Odpis; Úrad predsedníctva zboru povereníkov) č.: 626/1952 – SP-taj, v Bratislave, 2. júla 1952.
 6. Návrh legislatívnych opatrení na realizáciu Akčného programu ÚV KSČS a ÚV KS o postavení národností, Bratislava, 15. júla 1968
  • Záznam a zábery zo zasadnutia politickej komisie ÚV KSS pre riešenie otázok národností, konanej dňa 4. nov. 1968 na SNR.
  • Uznesenie z 3. schôdze predsedníctva ÚV KSS, 11. 9. 1968, K bodu 5/ Súčasné problémy národných menšín na Slovensku
  • Zásady pre riešenie národnostnej otázky
  • Niektoré problémy národnosti na diskurziu.
  • Politické zásady z oblastí národností.
  • Záznam zo dňa 2. okt. 1968 – 2 példány
  • Záznam zo dňa 1. okt. 1968
  • K otázke pomenovania ukrajinskej národností v ČSSR, Prešov, 7. okt. 1968
  • Reprezenkácia národností v zastupiteľských zboroch a výkonných orgánoch Slovenska.
  • Zápis z pracovnej skupiny ÚV KSS pre riešenie problémov národnostných menšín 24. IX. 1968
  • Zápis zo zasadnutia pracovnej skupiny pre riešenie problémov národností na Slovensku konanej dňa 25. IX. 1968
  • Návrh odbornej vládnej komisie, Ustavený zákon zo dňa … o národnostiach v Československej socialistickej republike
  • Návrh ústavného zákon o postavení národností v Československej socialistickej republike zo dňa … 1968
  • Jelentés a Csemadok szerveinek és szervezeteinek és tagságának munkásságáról a IX. Országos közgyűlésből 1969. márc. 15-ig
  • A Csemadok Központi Bizottsága elnökségének javaslata; A Csehszlovák Szocialista Köztársaság Alkotmányának módosítására; A nemzetiségekről szóló alkotmányerejű törvényre, Jóváhagyva: 1968. júl. 15.
  • Azt kérdezzük a vegyes lakosságú községek 72 %-nak a helyi nemzeti bizottságától: miért nem rendelte meg a nemzeti bizottságokra vonatkozó alapvető jogszabályok magyarul kiadott kézikönyvét?
  • Javaslata nemzetiségi kultúra dekádjára a SZSZK fővárosában az 1972-es évben, Bratislava, 1971. dec. 20.
  • Zpráva o činnosti Mestského výboru Csemadoku v Košiciach, 18. 5. 1972
  • Návrh na kooptovanie nových členov Slovenskej mierovej rady
  • Határozat a Csemadok KB 1969. nov. 9-i üléséről.
  • Javaslat a Csemadok X. rendkívüli országos közgyűlésének beszámolójára (Jelentés a IX. országos közgyűlés határozatainak teljesítéséről).
  • A Csemadok KB 1969. nov. 8-án megtartott pártcsoportülésének állásfoglalása.
  • Határozat a Csemadok Központi Bizottsága V. üléséről 1971. márc. 29.
  • Interpelácia SNR Ľudovita Retkeša na ministra poľnohospodárstva a výživy SSR Ing. Jána Janovicza CSc. a na ministra školstva SSR Dr. Mateja Lúčana vo veci ďalších potrieb rozvoja poľnohospodárskeho odborného školstva a výchovy.
  • Účastníci porady meziparlamentní skupin socialistických zemí v Praze ve dnech 16. a 17. 2. 1971
  • Správa o kultúrnej činnosti členských organizácií Matice slovenskej, Martin, 13. V. 1971
  • Szülők Hangja, 1969. június
 7. Zápis z pracovnej skupiny ÚV KSS pre riešenie problémov národnostných menšín 24. IX. 1968
 8. A Csemadok Központi Bizottságának deklarációja 1968. okt. 20.

VII.

 1. Javaslat a CSSZSZK új alkotmány nemzetiségekről szóló részére, 1989. január
 2. Reprezentácia maďarskej národnej menšiny v Slovenskej národnej rade
 3. Informační Bulletin (Hnutí za samosprávnou demokrácii – Společnost pro Moravu a Slezsko) – č. 5. – 2 példány
 4. Informační Bulletin č. 6. – 2 példány
 5. Príloha č. 6. – Informácie pre poslancov SNR
 6. Hlava tretia: Hospodárske, sociálne a kultúrne práva
 7. Podklad na politickú komisiu na prípravu ÚSTAVY ČSFR – Praha 12. okt. 1990
 8. Návrh na zloženie komisie expertov na prípravu ústavy ČSFR
 9. Občianské fórum překládá československé veřejnosti a ústavním orgánům republiky první návrh nové ústavy
 10. Návrh na zariadenie federálneho orgánu pre národné menšiny v Československej republike
 11. Doplnění základních problémů k přípravě nové ústavy ČSFR (k politickému posouzení), 18. února 1991
 12. Setkání delegace kulatého stolu s dr. J. Čarnogurským v Bratislavě dne 4. března 1991
 13. Záznam z jednání zástupců Moravskoslezského kulatého stolu v ČNR dne 11. března 1991 v Praze
 14. Uznesení 3. moravsko-slezského kulatého stolu v Brně dne 11. února 1991
 15. Hlava sedmá: Moc soudní, 21. 3. 1991, Praha
 16. Ústava České a Slovenské Federatívní Republiky (pracovní návrh)
 17. Návrh ústavy Slovenskej republiky (II. pracovná verzia), Bratislava, marec 1991
 18. Ústavný zákon z 12. decembra 1990, ktorým sa mení zákon č. 143/1968 zb. o československej federácii
 19. Pracovní návrh Ústavy České a Slovenské Federatitní Republiky, únor 1991
 20. Návrh Ústavy Slovenskej republiky (II. pracovná verzia), Bratislava, marec 1991
 21. Základní problémy k přípravě nové ústavy ČSFR (k politickému posouzení) – 2 példány
 22. Pro Ústavu ČSFR: Soudní moc , 18. 2. 1991 – 2 példány

VIII.

  • Návrh politických zásad realizácie ústavného zákona zo dňa 27. októbra 1968 č. 144/1968 zb. o postavení národností v SSR
  • Stanovisko k materiálu na zasadnutie Vlády ČSSR k zriadeniu Výboru vlády ČSSR pre národnosti
  • Pripomienky k stanovisku a návrhom
  • Stanovisko a návrhy
  • Stanovisko Ústredného výboru Csemadoku k januárovému uzneseniu: Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a Komunistickej strany Slovenska a návrh na riešenie národnostnej otázky.
  • Tézy k zásadám návrhu zákonov o postavení národností v SSR.
  • Uznesenie z 3. schôdze predsedníctva ÚV KSS, 11. 9. 1968; Súčasné problémy národných menšín na Slovensku.
  • Bajcura Ivan: Ukrajinská otázka v Československu (Diskusný materiál)
  • Socialistické národnosti v ČSSR a vzťahy Čechov a Slovákov a národností, Bratislava, 24. mája 1968
  • Rezoluce porady sekce národnostních vzťahů sociologické spoločnosti ČSAV
  • Stanovisko Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a Komunistickej strany Slovenska a návrh na riešenie národnostnej otázky
  • Programoré vyhlasenie Vlády Slovenskej socialistickej republiky
  • Záznam a závery zo zasadnutia politickej komisie ÚV KSS pre riešenie otázok národností, konanej dňa 4. nov. 1968 na SNR
  • Maďarská socialistická národnosť v ČSSR a problematika ďaľšieho rozvoja a zbližovania s oboma národmi.
 1. Návrh na zriadenie národnostnej komisie ÚV NF SSR, Bratislava, 21. apríla 1969
  • A nemzetiségi alapdokumentáció általános munkaterve, Bp., 1969. nov.
  • A Művelődésügyi Minisztérium Nemzetiségi Osztályán felállítandó nemzetiségi dokumentáció alapelveiről, tartalmi köréről, szerkezetéről, kialakításának és folyamatos kiegészítésének munkamódszeréről, Bp., 1969. nov.
  • Javaslat egy önálló magyar nemzetiségi könyvtár létrehozására – Dunaszerdahelyen, Dunaszerdahely, 1990. febr. 19.
  • Tájékoztató az alakuló szakmai csoportosulásokról – társaságokról.
  • Návrh na zřízení samostatného specializovaného pracoviště pro národností otázku, 23. IX. 1969; A nemzetiségi kultúrák továbbfejlesztésének és a Szlovák Szocialista Köztársaság nemzetiségi tudományos intézet felállítására
  • Bulletin mezioborového týmu pro rozpracování národnostní otázky
 2. Jelentés a Csemadok Központi Bizottsága elnökségének munkájáról 1968. aug. 21-től 1968. aug. 31-ig, 1968. szept. 7. – 3 példány
  • Uznesenie Vlády Slovenskej socialistickej republiky z 8. apríla 1969 č. 103 k návrhu na zloženie, štatút a rokovací poriadok Rady pre národnosti vlády Slovenskej socialistickej republiky.
  • Informácia o súčasti národností na výkone štátnej moci a správy v oblasti národných výborov na Slovensku; Bratislava, november 1970
  • Organizačný a rokovací poriadok Subkomisie pre národnostné školy
 3. Földműves, 1968. szept. 28.
 4. Justické revue, 1990/1.
 5. Kritika 89/7.
 6. Zbierka dokumentov pre prácu v oblasti kultúr národností, Bratislava, 1978

IX.

 1. Tézy k zásadám návrhu zákonov o postavení národností v SSR, Bratislava, 30. 6. 1969
  • Návrh zákona o orgánoch národností pri zastupiteľských zboroch a výkonných orgánoch, Bratislava, 5. dec. 1968
  • A nemzetiségeknek a képviseleti és végrehajtó szervek melletti különleges szerveiről szóló T 1…/68. sz. törvényjavaslata.
  • Zákon o zvláštnych orgánoch národností pri zastupiteľských zboroch a výkonných orgánoch, 13. 11. 1968
  • Návrh na riadenie národnostných škôl po federatívnom uspriadaní štátoprávnych vzťahov na Ministerstve školstva na Slovensku, 10. okt. 1968
  • Zápisnica zo zasadnutia Výboru SNR pre otázky národností dňa 29. septembre 1970 v Bratislave.
  • Zápisnica zo zasadnutia Výboru SNR pre otázky národností zo dňa 2. dec. 1970
  • Informácia o orientačnom prepočte zdrojov pracovných síl na okresy SSR do roku 1975, Bratislava, nov. 1970
  • Návrh – uznesenie (Výboru SNR), 27. nov. 1970
  • Súhrnná správa o výsledkoch plnenia uznesení orgánov SNR o menej rozvinutých oblastiach, sept. 1969
  • Výboru SNR pre otázky národností: Plán práce na I. polrok 1970
  • Zápisnica z 5. schôdzky Výboru SNR pre otázky národností zo dňa 27. marca 1970 v Bratislave
  • Informácia o súčasnom stave a riešení ekonomických problémov menej rozvinutých mikrooblastí (Ministerstvo plánovania SSR), Bratislava, február 1970
  • Odpovede na interpeláciu poslanca SNR s. Ľudovita Retkesa, ktorá bola rozdaná poslancom SNR na 8. schôdzke SNR 28. apríla 1970
  • Interpelácia poslanca SNR Ľudovita Retkesa na ministra poľnohospodárstva a výživy SSR Ing. Jána Janovica a na ministra školstva SSR Dr. Mateja Lúčana vo veci ďaľších potrieb rozvoja poľnohospodárskeho odborného školstva a výchovy, Bratislava, dňa 27. marca 1970
  • Ministerstvo vnútra: Návrh “Zásad politickej a odbornej prípravy poslancov a funkcionárov a politickej a odbornej výchovy pracovníkov NV”, Bratislava, marec 1970
 2. (Nová sústava)
  • Soudní moc (Pro ústavu ČSFR) – 2 példány
  • Seminár o soudní moci dne 21. 2. 1991 v ČNR, v Praze dne 18. února 1991
  • Stanovisko politického hnutia Együttélés-Spolužitie k základným problémov pre prípravu novej Ústavy ČSFR, 15. II. 1991
  • Ústavný zákon z 12. decembra 1990, ktorým sa mení ústavný zákon č. 143/1968 zb. o čekoslovenskej federácii
  • Základní problémy k přípravě nové ústavy ČSFR (k politickému posouzení), február 1991
 3. Zpáva o závěrech jednání subkomisie práv menšín pro přípravu Ústavy ČR dne 25. 1. 1991
 4. Ústavní komise 2/1, 25. 3. 1991
 5. Memorandum Rusínov-Ukrajincov Československa Federálnemu zhromaždeniu ČSSR, Slovenskej národnej rade a vláde SSR, 30. jan. 1990
 6. Konkrétní připomínky, návrhy, podněty, atd.
 7. Reprezentácia národných menšínv SNR

X.

 1. Návrh: Plán práce Výboru SNR pre otázky národností na II. polrok 1970, 22. mája 1970
 2. Výbor SNR pre otázky národností, Návrh – uznesenie, č.: 501/70, 27. marca 1970
 3. Informatívna správa o súčasnom stave ZDŠ s vzučovacím jazykom ukrajinským (Ministerstvo školstva SSR), Bratislava, 16. 6. 1970
 4. Súčasný stav a problémy kultúr národností v Slovenskej socialistickej republike, Bratislava, apríl 1970
 5. Správa o súčasnom stave a problémoch kultúr národností v Slovenskej socialistickej republike, Bratislava, 9. 2. 1970
 6. Stanovisko, Rada vlády SSR pre národnosti
 7. Návrh na uznesenie Rady vlády SSR pre národnosti.
 8. Rady pre národnosti vlády Slovenskej socialostickej republiky, Bratislava dňa 12. 6. 1969; Pripomienky Sekretariátu Rady pre národnosti k návrhu téz zákona o postavení národností v SSR.
  • Pripomienky ministra L. Dobosa k správe ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií o budovaní a rekonštrukcií siete rozhlasových vysielačov, radiorelových spojov a televíznych vysielačov I. a II. televízneho programu. V Bratislave dňa 17. 6. 1969
  • Správa o uplatňovní ústavného zákona o postavení národností v ČSSR v okrese Nové Zámky (Pre zasadnutie pléna Okresného výboru KSS) V Nových Zámkoch, 19. júna 1969
 9. Materiál pre zasadnutie Rady pre národnosti vlády SSR, Bratislava, 20. 11. 1969
  • Súčasný stav a možnosti rozvoja ekonomiky v okresoch Slovenska s ukrajinským (rusinskym) obyvateľstvom
  • Návrh vzorového štatútu národnostných komisií okresných (mestských) národných výborov
  • Návrh na vydávanie periodickej publikácie, 2. dec. 1969
  • Zásady štúdia abiturientov maďarskej národnosti na zahraničných vysokých školách, 2. dec. 1969
  • Stav a problémy národnostnej kultúry (Informácia), Bratislava, 2. dec. 1969
  • Návrh osláv 75. výročia Učiteľského seminára v Prešove; 20. nov. 1969
  • Návrh osláv 25. výročia Ruského gymnázia v Humennom, 20. nov. 1969
  • Návrh na nové zloženie Rady pre národnosti vlády Slovenskej socialistickej republiky, Bratislava 21. sept. 1970
  • Návrh na zloženie a štatút rady pre národnosti vlády Slovenskej socialistickej republiky, Bratislava, 25. II. 1969
  • Uznesenie vlády Slovenskej socialistickej republiky z 8. apríla 1969 č. 103 k návrhu na zloženie, štatút a rokovací poriadok Rady pre národnosti vlády SSR
  • Rokovací poriadok – Rady pre národnosti vlády Slovenskej socialistickej republiky
  • Dôvodová správa.
  • Pripomienky k návrhu na zrušenie odboru pre národnosti Úradu vlády SSR, Bratislava, dňa 20. apríla 1973
  • Návrh zákona o orgánoch národností pri zastupiteľských zboroch a výkonných orgánoch, Bratislava dňa 5. dec. 1968
  • Nárvh zákona o orgánoch národností pri zastupiteľských zboroch a výkonných orgánoch – 2 példány
  • Javaslat a nemzeti titkárság felállítása az SZNT elnökségén (Csemadok KB elnökségének XXIII. ülése), Bratislava, 1968 aug. 2.
  • Súčasný stav a možnosti rozvoja ekonomiky v okresoch Slovenska s ukrajinským (rusínskym) obyvateľstvom (Materiál Rady pre národnosti vlády SSR), Bratislava, dňa 13. jan. 1970
  • Zriadenie pobočky Maďarského oblastného divadla (Pre zasadnutie Rady pre národnosti vlády SSR), Bratislava dňa 10. júla 1969

XI.

 1. Tézy k zásadám návrhu zákonov o postavení národností v SSR, prerokované dňa 10. 7. 1969 Radou pre národnosti vlády SSR; Bratislava
 2. Bajuca Ivan: Ukrajinská otázka v Československom (Diskusný materiál)
 3. Rezolúcia celoštátneho seminára o národnostnej otázke, usporiadaného bratislavskou pracovnou skupinou Ústavu marxismu-leninizmu pre vysoké školy a Filozofickou fakultou UK v Bratislave 21-24. mája 1968
 4. Návrh ústavného zákona o národnostiach v Československej socialistickej republike zo dňa … 1968
 5. Navrhované zmeny v Ústave Československej socialistickej republiky (Ústavný zákon č. 100/1960)
 6. Uznesenie z 3. schôdze predsedníctva ÚV KSS, 11. 9. 1968
 7. A Sarló és haladó hagyományaink (előadói segédanyag)
 8. Socialistické národnosti v ČSSR a vzťahy Čechov a Slovákov a národností
 9. Rezoluce porady sekce národnostních vzťahů sociologické spoločnosti ČSAV
 10. Stanovisko Ústredného výboru Csemadoku k januárovému uzneseniu; Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a Komunistickej strany Slovenska a návrh na riešenie národnostnej otázky
 11. Programoré vyhlásenie vlády Slovenskej socialistickej republiky – 4 példány
 12. III./13 Maďarská socialistická národnosť v ČSSR a problematika jej ďaľšieho rozvoja a zbližovania s oboma národmi – 4 példány
 13. Záznam a závery o zasadnutia politickej komisie ÚV KSS pre riešenie otázok národností, konanej dňa 4. nov. 1968 na SNR – 3 példány
 14. Rudé právo, 16. aug. 1968
 15. Východiskový materiál pre mimoriadny XIV. sjazd KSČS
 16. Dr. Szabó Rezső: Maďarská národnosť v Československu (Národnostná otázka a tézy jej rozvoja na podklade vývoja maďarskej národnostnej skupiny v Československu), Máj 1969
 17. Dr. Szabó Rezső: Národnostná otázka a jej štátoprávne riešenie
  • Mód Aladár: A szocialista nemzet elvi kérdéseihez, Bp., 1966
  • A nemzeti ideológia és a kiegyezés (Arató Endre)
  • A burzsoá-nacionalizmusról (Tilkovszky Loránt), Történelmi Szemle, 1969. ápr.

XII.

  • Dr Okáli: K riešeniu maďarskej otázky v ČSR, Bratislava, 30. mája 1964
  • Novomeský iskolaügyi megbízott beszéde a magyar népnevelőkhöz, Új Szó, 1949. okt. 23.
  • Plán hlavných úloh ONV a jeho zborových orgánov v Komárne na I. polrok 1970, V Komárne dňa 18. dec. 1969
  • Problémy hospodárskeho rozvoja okresu Dunajská Streda, Dun. Streda, marec 1969
  • Podklady k problémom rozvoja všestranného života občanov maďarskej a ukrajinskej národnosti.
  • Juraj Zvara: K niektorým otázkam života našich občanov maďarskej národnosti, 1965
  • Vilém Plaček: K řešení národností otázky v ČSR v letech 1945-48
  • O situácii (problémoch) prípravy maďarských pedagógov v Československu, V Nitre dňa 2. apríla 1964
  • Másolat: P. T. Jócsik Lajos magyar áttelepítési kormánybiztos úrnak, Bp., 1946. IX. 19.
  • Rezolúcia celoštátneho seminára o národnostnej otázke usporiadaného bratislavskou skupinou Ústavu marxismu-leninizmu pre vysoké školy a Filozofickou fakultou UK v bratislave 21-24. mája 1968
  • Správa o celoštátnom seminári o národnostnej otázke, ktorý usporiadala bratislavská skupina Ústavu marxismu-leninizmu pre vysoké školy a Filoz. Fakulta UK v Bratislave v dňoch 21-24. mája 1968 – 2 példány
 1. A nemzetiségi kérdés és államjogi megoldása (Előadás a csehszlovákiai magyar kultúra és tudomány képviselőinek 1968. nov. 23-24-én megtartott országos értekezletén)
 2. A csehszlovákiai magyar nemzetiség (A nemzetiségek kérdése és megoldásának tézisei a csehszlovákiai magyarság fejlődéstörténetének alapján)

XIII.

  • 137 Uznesenie predsedníctva SNR z 22. nov. 1990 k odôvodneniu iniciatívneho návrhu SNR na vydanie ústavného zákona, ktorým sa vyhlasuje Listina základných práv a slobôd vo výboroch SĽ a SN Federálneho zhromaždenia ČSFR
  • Porovnaní návrhů ústavních zákonů ČNR a SNR, kterými se vyhlašuje Listina lidských práv a svobod (Listina základných práv a slobod)
  • Návrh souhrnného zpracování návrhů ČNR a SNR – tisky 330 a 331. Ústavní zákon ze dne … 1990. kterým se uvozuje Listina základných práv a svobod 3. 12. 1990
  • Návrh Ústavní zákon ze dne … 1990 o základních právech a svobodách 24. 10. 1990
  • Návrh ČNR: Ústavní zákon z 1990, kterým se vzhlašuje Listina lidských práv a svobod
  • 63a: Spoločná správa výborov SNR o výsledku prerokovania návrhu poslancov SNR… 12. až 15. nov. 1990
  • Návrh: Ústavní zákon ze dne…
  • Porovnávanie návrhov ústavných zákonov ČNR a SNR, ktorými sa vyhlasuje Listina ľudských práv a slobôd (Listina základných práv a slobôd).
  • – /91/ Návrh poslanců ČNR Dagmar Burešové atď. Na vydání uznesení, kterým ČNR navrhuje Federálnému shromáždení, aby přijalo ústavní zákon o základních právech a svobodách, 1990
   – ČNR: Důvodová zpráva, 29. 10. 1990
   – /223/ Návrh skupiny poslanců FS ČSFR na vydání ústavného zákona o základních
   – právech a svobodách
  • /63/ Návrh poslancov SNR na vydanie uznesenia, ktorým SNR navrhuje Federálnemu zhromaždeniu, aby prijalo ústavný zákon o základných právach a slobodách, č: 2168/1990
  • 63a: Spoločná správa výborov SNR o výsledku prerokovania návrhu poslancov SNR … č: 2168/1990
  • Usnesení č. 83 ústavne právního výboru ČNR z 7. listopadu 1990
  • Uznesenie Výboru SNR pre životné prostredie a ochranu prírody zo 14. nov. 1990 č. 68.
  • Uznesenie SNR z … 1990 k návrhu ústavného zákona o základních právach a slobodách
  • – Návrh skupiny poslancov SNR na vydanie uznesenia, ktorým SNR navrhujeFederálnemu zhromaždeniu, aby prijalo Ústavný zákon o Základných právacha slobodách, bratislava, okt. 1990
   – Uznesenie Výboru SNR pre vzdelanie, vedu, kultúru a šport zo dňa 14.nov. 1990, č.60
   – /91a/ Návrh poslanců ČNR, v Praze 15. listopadu 1990
   – Predkladacia správa
   – Odôvodnenie návrhu poslancov SNR F. Miklošku…vo výboroch SNR, 12.nov. 1990
   – Uznesenie Výboru SNR pre obchod a služby zo 14. nov. 1990 č.56.
   – Uznesenie Zahraničného výboru z 12. 11. 1990 č. 59.
   – Uznesenie Branno-bezpečnostného výboru SNR z 15. nov. 1990 č. 71.
   – Uznesenie Výboru SNR pre štátnu správu a územnú samosprávu z 12. nov.1990 č.60.
   – Uznesenie Výboru SNR pre národnosti, etnické skupiny a pre ľudské právaz 13. nov. 1990 č.72.
  • Návrh; Ústavný zákon zo dňa…
  • – Důvodová zpráva k návrhu ústavného zákona o základních právech a svobodách
   -Návrh; Prehlásenie Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej FederatívnejRepubliky, ČNR a SNR o základných právach a slobodách
  • Návrh; Ústavní zákon ze dne … o základních právech a svobodách, 19.10. 1990
  • 174. Uznesenie predsedníctva SNR zo 7. nov. 1990
  • Návrh souhrnného zpracování návrhu ČNR a SNR: Ústavní zákon ze dne …1990, kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod …03. 12. 1990

XIV.

 1. Návrh samostatnej hlavy Ústavy Slovenskej republiky (Práva národných menšína etnických skupín), 1991- 5 példány
 2. Dôvodová správa – 3 példány
 3. Návrh na riešenie práv národných a etnických menšín v Ústave SR (pracovnáverzia) – 2 példány
 4. Stanovisko Maďarského kresťanskodemokratického hnutia v Českej a SlovenskejFederatívnej republike k pripravovným novým ústavám ČSFR a SR
 5. Návrhy na doplnenie a zmeny “Návrhu Ústavy ČSSR, ČSR a SSR”.
 6. Stanovisko politického hnutia Együttélés – Spolužitie – Wspólnota k pripravovanejnovej ústave ČSFR, 8. júna 1991
 7. Práva národných menšín a etnických skupín, 9. 12. 1991
 8. Informácia o príprave návrhu Ústavy SR, Bratislava, 26. sept. 1991
 9. Zásady nárvhu Ústavy SR, č. 1693/1990
  • Záznam zo zasadnutia Komisie P SNR na prípravu novej Ústavy SSR, konaného13. februára 1990
  • Prvá hlava: Základné ustanovenia
  • Hlava II: Práva a slobody občanov
  • Prvá hlava: Základné ustanovenia
  • Hlava VII.: Ústavný súd
  • Hlava VIII.: Súdy, prokuratúry
  • Vláda SR
 10. Zásady nárvhu Ústavy SR, č: 1693/1990
 11. Návrh Ústavy Slovenskej republiky – 2 példány,(1. pracovná verzia), Bratislava,apríl 1990
 12. Návrh iniciatívnej skupiny poslancov SNR na vydanie Ústavy SR, Bratislava,18. sept. 1991
 13. Pripomienky k návrhom ústav SR. (Csáky), 1991. 5. 7.
 14. N ávrh skupiny poslancov SNR na vyhlásenie, deklarácia o štátnej suvereniteSR, Bratislava, 16. apríl 1991
 15. Úlohy vyplývajúce pre predsedníctvo SNR z uznesenia SNR z 19. júna 1991o postupe a východiskách riešenia ústavneho postavenia SR a príprave ÚstavySR, Bratislava, jún 1991, č: 1490/1991
 16. Občanské hnutí: Návrhy pro jednání politických stran a hnutí o nové ÚstavěČSFR, v Praze 6. června 1991
 17. Návrh Ústavy České a Slovenské Federatívní republiky
 18. Text of the Draft Declaration as adopted in second reading – 12. dec. 1991(V Bratislave 26. 1. 1992 – odosieľ.)
 19. Stanovisko k návrhu deklarácie o štátnej suverenite Sl. Republiky (Práca,5. 3. 1991)

XV.

 1. 31. 8. 1992 (SNR), Ústava SR – Rózsa
 2. Prehlásenie poslancov za politické kluby; Maďarské kresťanskodemokratickéhnutie – Együttélés – Spolužitie z príležitosti hlasovania o návrhy ÚstavySlovenskej republiky
 3. 24a: Spoločná správa výborov SNR o výsledku prerokovania vládneho návrhuÚstavz SR vo výboroch SNR, č: 2025/1992; Bratislava, 26. aug. 1992
 4. 24 Vládny nárvh, Ústava Slovenskej republiky (č: 2692/1992), Bratislava,júl. 1992
 5. SNS: Návrh Ústavy SR, Bratislava, február 1991
 6. Návrh ústavy SR (II. prac. verzia), Bratislava, marec 1991
 7. Návrh poslavncov SNR na vydanie Základného zákona – Údavy SR. Bratislava,marec 1991
 8. Návrh Ústavy SR vychádzajúci z práce Komisie Predsedníctva SNR a vlády SRpre prípravu Ústavy SR, Bratislava, apríl 1991
 9. Návrh: Ústava SR; Materiál sa predkladá na základe iniciarívy skupiny poslancovSNR, Bratislava, apríl 1991
 10. Návrh Ústavy SR (poslanec SNR: Peter Brňák), Bratislava, apríl 1991
  • Stanovisko k zjednotenému nárvhu (komisia SNR, VNP, KDH a skupiny poslancovIng. Hofbauer) spracovanému predsedom komisie pre prípravu novej ústavySR prof. JUDr. Karolom Plankom, Dr. Sc.
  • Návrh zjednotenej ústavy vypracovanej podľa návrhov ústav predloženýchkomisiou SNR a vlády SR, VNP, KDH a skupiny poslancov vedenej Ing. Hofbauerom.
 11. Ústavní zákon ze dne 9. ledna 1991, kterým se uvozuje Listina základníchpráv a svobod jako ústavní zákon Federatívního shromaždění ČSFR
 12. Návrh: Ústavný zákon zo dňa … o základných právach a slobodách.
 13. Porovnání návrhů ústavních zákonů ČNR a SNR, kterými se vyhlašuje Listinalidských práv a svobod (Listina základných práv a slobod), (tisky 331 a 330)

XVI.

  • Pozmeňujúci návrh klubov MKDH a ESV ku textu Návrhu zmluvy o štátoprávnomusporiadaní z 8. februára 1992
  • 749 Usnesení předsedníctva ČNR z 79. schůze 13. února 1992
  • Návrh: Zmluva o zásadách štátoprávneho usporiadania spoločného štátu,7. januára 1992
  • Návrh: Zmluva o zásadách štátoprávneho usporiadania spoločného štátu (úplnáverzia), Milovy, 8. februára 1992
  • Návrh: Zmluva o zásadách štátoprávneho usporiadania spoločného štátu,11-12. 11. 1991
 1. Stanoviská poslaneckých klubov k návrhu ZMLUVY o zásadách štátoprávnehousporiadania spoločného štátu (č. 371/1992), Bratislava, marec 1992
 2. Návrh témy rozhovorov Predsedníctva ČNR a Predsedníctva SNR na spoločnomstretnutí 25. a 26. septembra 1990 (Bratislava)
 3. Prohlášení Klubu poslanců HSD-SMS v ČNR k ďalšímu postupu při jednání předsedníctevnárodních rad o buducím státoprávním uspořádaní ČSFR.
 4. Návrh Ústavného zákona zo dňa … o prijatí ústavy spoločného štátu.
  • Vymedzenie kompetencií pri tvorbe a realizácii zahraničnej politiky ČSFR,Bratislava, 18. okt. 1991
  • Stanovisko Ministerstva práce a sociálnych vecí SR k postúpeniu pôsobnostirepublík spoločnému štátu, Bratislava 17. 10. 1991
  • Návrh FVŽP na dělbu kompetencí v oblasti životního prostředí a jadernébezpečnosti, 29-30. 10. 1991
  • Stanovisko vedenia Správy pôšt a telekomunikácií Bratislava š. P. K zápisuz rokovania ministra spojov ČSFR, ministra pre hospodársku politiku a rozvojČR a ministra dopravy a spojov SR v Prahe dňa 2. 11. 1991, Bratislava, 4.nov. 1991
  • Rokovania o kompetenciách spoločného štátu v oblasti bezpečnosti, Bratislava,2. 11. 1991
  • Zápis o posúdení otázky zmien kompetencií medzi FMS a republikovými orgánmit. J. MHPR ČR a MDS SR zo dňa 25. 10. 1991
  • Zápis z rokovania ministra spojov ČSFR, ministra dopravy a spojov SR vPrahe dňa 2. 11. 1991
  • Návrh rozdelenia kompetencií v doprave, Bratislava, 25. 10. 1991
  • Výsledok trojstranného rokovania o kompetenciách v oblasti ochrany hospodárskejsúťaže ako podklad k nastávajúcemu rokovaniu Predsedníctiev ČNR a SNR, Bratislava,4. nov. 1991
  • Vymezení kompetencí federace a republík v ekonomické oblasti (Úrad vládyČR)
  • Protokol z jednání Slovenské komisie pro životní prostredí, Ministerstvaživotného prostředí ČR … o vymezení působnosti spoločného státu v oblastiživotného prostředí, Brno, 1. 11. 1991
 5. Návrh programu spoločného rokovania Predsedníctva ČNR a Predsedníctva SNRv dňoch 11. a 12. nov. 1991 v Častej – Papierničke
 6. Návrh: Ústavný zákon Federálneho zhromaždenia, ktorým sa mení ústavný zákonč. 143/1968 zb., 11. XI.
 7. Návrh štátnej zmluvy medzi ČR a SR – 2 példány
 8. Deklarácia o zvrchovanosti SR
 9. Zmena programu 18. schúdze (Preklad z hlasovania), 4. 11. 1991
 10. Hnutí za samosprávnou demokrácií – Spoločnost pro Moravu a Slezko: Návrhsmlouvy o státoprávním uspořádání ČSFR, Brně, 29. 10. 1991
 11. Kompetence státu
  • Kompetence spoločného státu, Karlovy Vary, 17. 10. 1991
  • Návrh: Ústavný zákon FZ, ktorým sa mení ústavný zákon č. 143/1968 zb.
  • Návrh štátnej zmluvy medzi ČR a SR – 2 példány
  • Spoločný návrh: Návrh zmluvy o zásadách štátoprávneho usporiadania spoločnéhoštátu – 2 példány
  • Návrh štátnej zmluvy medzi ČR a SR – 3 példány
  • Návrh dohody (pracovný materiál) ČNR a SNR o zásadách státoprávního uspořádáníspolečného státu
  • Návrh zásad společné dohody a postupu při utváření společného státu
  • Návrh dohody ČNR a SNR o zásadách státoprávného usporádaní společnéhostátu, 17. října 1991
  • Komuniké zo společného zasadania predsedníctiev ČNR a SNR v Častej – Papierničkev dňoch, 11. a 12. nov. 1991 – 2 példány
  • Hlasovanie Predsedníctva SNR
  • Zmluva medzi ČNR a SNR o štátoprávnom usporiadaní spoločného štátu(návrh Komisie SNR pre prípravu Ústavy SR z 2. 7. 1991)
  • Návrh zmluvy SR a ČR o “Konfederácii Českej a Slovenskej republiky”
  • Návrh programu pracovného stretnutia Predsedníctva ČNR a PredsedníctvaSNR: 5-6. sept. 1991, Bratislava
  • Zmluva medzi ČR a SR o spolužití českého a slovenského národa a národnostížijúcich v ČSFR a o rozsahu alternatíva I. suverenity alternatíva II.pôsobnosti, ktorú ČR a SR prenášajú na Českú a Slovenskú federatívnu republiku
  • Uznesenie /423/ Predsedníctva SNR z 18. júna 1991 o postupe riešeniaústavnoprávneho postavenia SR a príprave Ústavy SR
  • Závery spoločného rokovania predsedníctiev ČNR a SNR v dňoch 5. a 6.9. 1991
  • Súhrnné stanovisko vlády SR na rokovanie o deľbe právomocí (kompetencií)vlád republík a vlády spoločného štátu v ekonomickej oblasti 2. 10. 1991
  • Důvodná zpráva (Česká vláda)
  • Záznam o pojednání, 13. 9. 1991
  • Závery komisie ekonomických expertov (Príloha č. 1.)
  • Štátna zmluva medzi ČR a SR o spoločnom štáte (Návrh Kresťanskodemokratickéhohnutia), jún 1991
  • Zmluva medzi ČNR a SNR o spolužití českého a slovenského národa v ČSFR(Návrh hnutia Verejnosť proti násiliu)
  • Zmluva medzi ČR a SR (Spoločný návrh právnikov koaličných strán – VPN,KDH, DS, MNI)
  • Zmluva medzi ČNR a SNR o štátoprávnom usporiadaní spoločného štátu (návrhKomisie SNR pre prípravu Ústavy SR z 2. 7. 1991)
  • Závery Komisie ekonomických expertov k riešeniu menového systému v podmienkachspoločného štátu

XVII.

 1. Stanovisko poslaneckého klubu SNS v SNR k doteraz rozporným bodom v návrhuzmluvy medzi ČR a SR, Bratislava, 3. 12. 1991
 2. Návrh: Zmluva o zásadách štátoprávneho usporiadania spoločného štátu.
  • Záznam z prerokovania problémových okruhov kompetencií FMS a MDS-SR (podkladpre rokovanie predsedníctiev ČNR a SNR o zmluve medzi republikami), Bratislava,2. febr. 1992
 3. Prehľad konsenzu pri rozporných ustanoveniach z rokovania o zmluve medziP-ČNR a P-SNR v Papierničke
  • Podněty k uspořádání federace, v Praze dne 29. ledna 1992
  • o 1e: Kompetence; ochrana ústavného zřízení spoločného štátu a jeho bezpečnosti,2. a 5. 11. 1991
   o 1f: Kompetence – měna a emise
   o 1i: Kompetence: ochrana hospodářske soutěže, 3. 11. 1991
   o 1r: Kompetence – státní hranice a jejich ochrana
  • Návrh článkového znění uspořádaní působností funkční federace v oblastvnitří správy a bezpečnosti, Praha, 30. ledna 1992
  • Prezenčná listina z rokovania troch ministrov vnútra o kompetenciách spoločnéhoštátu v oblastí bezpečnosti dňa 5. 11. 1991 v Bratislave
  • Protokol z jednání Slovenské komise pro životní prostředí, Ministerstvaživotního prostředí ČR, Praha, 4. 11. 1991
  • 1j: Kompetence životní prostředí
  • Návrh FVŽP na dělbu kompetencí v oblasti životného prostředí a jadernébezpečnosti, 29. 10. 1991
  • 2b: Kompetence: doprava
   – Návrh federálního ministerstva spojů na vymezení kompetencí mezi federacía republikami v oblasti spojů, v Praze dne 28. ledna 1992
   – Minister spojov ČSFR – předsedkyně ČNR, v Praze dne 16. ledna 1992
   – Společné stanovisko SPT Praha s.p. a ŠPT Bratislava š.p. k “zápisuz jednání ministra spoju ČSFR, ministra pro hosp. Politiku a rozvoj ČR dne2. 11. 1991”, v Brne dne 5. listopadu 1991
  • Podklady pro jednání k problematike rozhlasového a televízního vysílání,zejména jeho institucionálního vyjádření.
  • Stanoviská poslaneckých klubov SNR k návrhu zmluvy a rozporom (11-12.11. 1991)
  • Zmluva medzi ČR a SR (Prehľad konsenzu pri “22” rozporných ustanoveniach)
 4. Návrh: Rozdělení kompetencí; Verze 2. 1., Milovy, 6. února 1992
 5. Návrh: Rozdělení kompetencí; Verze 2. 2., Milovy, 7. února 1992
 6. Návrh: Zmluva o zásadách štátoprávneho usporiadania spoločného štátu, 7.jan. 1992
 7. Dosavadní výsledky jednání komise předsednictiev ČNR a SNR ve dnech 3.-5.února 1992 na Milovech.
 8. Návrh vymezení kompetence federace na úseku práce, mezd a sociálních věcí;1k: Kompetence: jaderná bezpečnost
  • 750. Uznesenie Predsedníctva SNR a 29. 1. 1992, č. 525/1992
  • Uznesení 788 předsedníctva ČNR z 82. schůze 5. března 1992
 9. Prehlad konsezu pri rozporných ustanoveniach z rokovania o zmluve medziP-ČNR a P-SNR v Papierničke
 10. Návrh: Štátna zmluva medzi ČR a Sr, Častá – Papiernička, 11.-12. 11. 1991
 11. 197 Uznesenie SNR z 15. nov. 1991 k štátoprávnemu usporiadaniu, č. 2748/1991
 12. Návrh: Zmluva o zásadách štátoprávneho usporiadania spoločného štátu, Častá- Papiernička, 11.-12. 11. 1991
 13. Návrh: úplná verze 2.4.; Milovy, 8. února 1991; Slouma o zásadách státoprávníhouspořádání spoločného státu – 2 példány
  • Karel Pomaizl: Spor o rok 1918 (Príloha k Tvorbě č. 46/1970
  • K.P.: K otázke o postavení národností v ČSSR
  • K zásadám národnostní politiky KSČ
  • Protinávrh ústavního zákona o postavení národností v ČSSR
  • Připomínky k ” Návrhu zákona o postavení národností v ČSSR”
 14. Slovenská republika v číslach 1990 (Slovenský štatistický úrad)
 15. Sčítanie ľudu, domov a bytov 1991, Predbežné výsledky (Slov. štat. úrad)

XVIII.

 1. Acta F.R.N. Univ. Comen. – Res Soviales I. – 1967
 2. Návrh časri programu strany o zabezpčení práv národných menšín v Slovenskejsocialistickej republike, 4. 12. 1990, 2 példány
 3. Beke György: Sorsváltás Erdélyben 1944-ben (II.)
 4. Vegyes – Nyelvhasználat
 5. Návrh na prístup ČSFR k Opčnému protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskýcha politických právach a na prehlásenie ŠFR podľa článku 41 Medzinárodnéhopaktu o občianskych a politických právach, Bratislava, máj 1990, č. 3138
 6. Dr. Kovách Péter: Az Aland-Szigetek státusza (Vázlatok a finnországi regionáliskisebbségvédelmi rendszerről) – 2 példány
 7. Vyhlásenie o národných menšinách, Budapešť, 4. apríla 1990
  • Návrh: Štatút stálej pracovnej komisie pre národnosti Slovenskej socialistickejrepubliky – 3 példány
  • Dôvodová správa – 2 példány
  • Návrh na zriadenie Výboru SNR pre národnosti SSR – 1989
  • 123. Návrh skupiny poslancov SNR (…) na zriadenie Výboru SNR pre národnostia voľbu jeho členov, Bratislava, 19. dec. 1989
 8. Usnesení vlády Československé socialistické republiky ze dne 8. února 1990o zřízení Výboru vlády ČSSR pro národnosti
 9. Štuktúra odboru národných menšín Úradu vlády SSR, Bratislava, február 1990
  • Používanie jazyka národností
  • Zákon ze dne 29. února 1920
  • Opatrenia vlády SR na riešenie aktuálnych úloh v oblasti národnostnýchvzťahov, marec 1990
  • Návrh – Uznesenie Rady vlády SR pre národnosti z 21. mája 1990 k informáciio príprave zásad zákona o používání jazyka národností v úradnom styku vn árodnostne zmiešaných oblastiach ČSFR
  • Informácie o príprave zásad zákona o používání jazyka národností v úradnomstyku v národnostne zmiešaných oblastiach ČSFR
 10. Analýza súčasného stavu sociálno-ekonomickej a životnej úrovne obyvaťeľstvanárodnostne zmiešaných okresov, Bratislava, máj 1990
 11. Správa o vyhodnotení stavu realizácie uznesení vlády SR prijatých v rokoch1969 až 1989 na riešenie národnostnej otázky v SR, Bratislava, máj 1990
 12. Informatívna správa o plnení úloh vyplývajúcich pre oblasť školstva z uzneseniavlády č. 129/1990, Bratislava, máj 1990
  • Návrh organizačného zabezpečenie vyjazdového rokovania vlády SSR v Komárnedňa 5. marca 1990 o 9.00 hodín
  • Tézy prejavu predsedu vlády SSR na zasadnutí Predsedníctva vlády SSR zaprítomnosti delegátov z južného Slovenska
  • Prehlásenie za spoločného zhromaždenia zástupcov slovenského obyvateľstvaokresu Nové Zámky konaného dňa 18. 2. 1990 v Šuranoch
  • Záznam z pracovného zasadania vlády SR v Komárne; 5. marca 1990
  • Informácia k písomným sťažnostiam niektorých občanov slovenskej národnostižijúcich v oblastiach obývaných aj občanmi maď. národnosti
  • Tézy prejavu predsedu vlády SSR na zasadaní Predsedníctva vlády SSR dňa6. marca v Komárne
  • Požiadavky uplatňované národnostnými organizáciami a občanmi v petíciáchv listoch a v článkoch v poslednom období
 13. Népszámlálás 1991 (Együttélés Polit. Mozgalom)
 14. Vybrané údaje o vývoji ekonomiky a životnej úrovne obyvateľstva SR a ČR( Slov. štatist úrad), Bratislava, 1992
 15. Slovenská štatistika (1990/9)
 16. Nové voľby do orgánov samosprávy obcí vSR, Bratislava, marec 1992

XIX.

  • A Baranya Megyei Tanács 1/1988. sz. rendelete a nemzetiségi jogok érvényesülésénekelőmozdításáról
  • A megalkotandó új nemzetiségi törvény kérdéseiről
  • V teoretickom a politickom časopise MSRS Társadalmi Szemle (Spoločensképohľady) č. 1/1989 bolo uverejnené “Stanovisko MSRS o ďalšom rozvojenárodnostnej politiky a o zásadách národnostného zákona”, ktoré boloschválené dňa 22. nov. 1988
  • Javaslat a nemzetiségi törvény koncepciójáról, Bp., 1988. júl. 21.
  • Előterjesztés a nemzetiségi törvény koncepciójáról, Bp., 1988. jún. 15.(Dr. Samu Mihály)
 1. A törvényhozó dilemmái (Megjegyzések A nemzeti és etnikai kisebbségi törvénytervezeteihez), 1991. február
 2. Bács – Kiskun megyei Tanács Nemzetiségi Bizottsága: Állásfoglalás a nemzetiségijogok érvényesítéséről a helyi önkormányzatban, Baja, 1991. szept. 28.
 3. Tabajdi Csaba: Egységes elvek, ésszerű munkamegosztás, összehangolt cselekvés(Gondolatok a magyarországi kisebbségvédelemmel és a külföldi magyarsággalkapcsolatos politikáról), 1990. március
 4. A Szlovén Szocialista Köztársaság alkotmánya
 5. Nemzetiségi kérdés – jugoszláv anyagok:
  • Jelentés a Szerb Kommunista Szövetség Vajdasági Tartományi Bizottságánakmunkájáról, Novi Sad, 1968. nov.
  • Szaktanulmány: A nemzetiségi nyelvhasználati jog megvalósításáról, Zagreb,1967. júl.
  • Határozatok a nemzetiségi nyelvhasználatról közéletünkben, 1968. márc.
  • A nyelvi egyenjogúság alkotmányos elveinek következetes és eredményesalkalmazásáról, 1966. nov. 1.
  • A Szocialista Szövetség feladatai, 1966
  • A Szerb Kommunista Szövetség Kosovo – metohijai tartományi vezetőségénekhatározatai, 1968. júl. 13. és 31.
  • Összefoglaló a Szerb DNSzSz Vajdasági Választmánya nemzetiségi szakosztályánakülése elé terjesztett anyagokról és az ezzel kapcsolatos vitáról, Ljubljana,1968. júl. 15.
  • Nyilatkozat a nemzetiségekről és etnikai csoportokról, 1991. dec. 14-15.- Demokratikus Baloldal Pártja
  • Dokument z kodanského zasadnutia o ľudskej dimenzii CSCE, 5-29. júna1990
  • Rada Európy: Odporúčajúci návrh týkajúci sa národnostných menšín predloženýp. Steinerom a jeho kolegami, 28. júna 1990
  • Správa o menšinách v krajinách Východnej Európy

XX.

  • A nemzetiségpolitikai funkciók ellátására (is) hivatott intézmények működése,Bp., 1987. szept. 18.
  • ELTE – pártértekezleti beszéd
  • Arday Lajos: Problémák a magyarországi nemzetiségek kutatásában (Javaslatokegy kutatási koncepcióra)
  • Kisebbségvédelem (Magyar Nemzet, 1988. aug. 26)
  • Nemzetiségkép a mai magyar politikai és közgondozásban, Bp., 1987. nov.2.
 1. Lenin a nemzetiségi kérdés
  • Je potrebný povinný štátny jazyk?
  • Návrh platformy k IV. zjazdu Sociálnej demokrácie Lotyšského kraja
  • Tézy k národnostnej otázke
  • Rovnosprávnosť národov a práva národnostných menšín
 2. A demokrácia esélyei Közép- és Kelet-Európában, Schöpflin György, 1990 június
 3. Ľudské práva:
  • Komentář k návrhu Listiny práv a svobod (Herman Schwartz), 31. října1990 – 2 példány
  • Komentáře a poznámky k návrhu Deklarace základných práv a svobod (RogerErrera), 1990-11-09 – példány
  • Komentář k návrhu Listiny práv a svobod (A.E.Dick Howard); 29. října 1990- 3 példány
  • Komentář k návrhu listiny práv a svobod (Charles Fried); 27. října 1990- 3 példány
  • Wiley Rein Fielding: Ekonomická, sociální a kultúrní práva: problémovéotázky a alternatívy – 2 példány
  • Memorandum: Návrh ústavného zákona o základních právech a svobodách vČeskoslovensku ze dne listopadu 1990 (Faximile prenošového informačníholistu) – 3 példány
 4. Kukorelli István a legújabbkori magyar alkotmányjogról, 1991. okt. 6.
 5. Dr. Kovács Péter: Az Aland-szigetek státusza (Vázlatok egy finnországi regionáliskisebbségvédelmi rendszerről)
 6. Fonód Marianna: Alkotmányosság és jogállam (Nap, 1991. IV. 26.)
 7. Postavení o kompetence ombudsana v ústavně-politickému systému (Jozef Skála)
 8. František Baxator: Az európai kisebbségvédelem (ered: Ochrana menšín v Európe;Pohľady, časopis pre kultúru 7., 1988. aug.)
 9. Rodolfo Stavenhagen: Etnikai konfliktusok és hatásuk a nemzetközi életre(Magyar Tudomány; 1991. nov.)
 10. Danilo Türk, University of Ljubljana: National Minorities in Austria, Italyand in (The successor states of) Yudoslavia – Summary, Ljubljana, 10. nov.1991
  • Johann Wolfart: Zur Lage der Minderheiten in Ungarn (Kurzfassung) – Wien,den 13. 11. 1991
  • Tatjana Ansbach: Minderheiten in Bulgarien. Ein vorläufigen Bericht
  • Die Schutzmacht und das Intewentionsverbot (Gerhard Hafner)
  • Felix Ermacora: Nationale Vielfalt in Europa unter besonderen BerücksichtigungMittel- und Osteuropas (Zusammenfassung)
  • Gudmundur Alfredsson: Minderheitenrechte: Nichtdiskriminierung; besondereRechte und besondere Massnahmen (Zusammenfassung)
  • Hannes Tretter: Der Schutz von Minderheiten und ihrer Angehörigen durchindividuelle und kollektive Rechte (Zusammenfassung)
  • Dr. Otto Kimminich: Kurzfassung des Referats “Minderheiten und Selbstbestimmung”
  • Manfred Nowak: Probleme des Selbstbestimmungsrechts und Minderheitenschutzesin Mittel- und Osteuropa
  • Esterbauer: Regionalismus als Konfliktlösung an “heissen” Grenzen
  • Franz Matscher: Der Entwurf einen “Europäischen Konvention zum Schutzeder Minderheiten” der Europarats-Komission ” Democracy throughLaw” (Kurzfassung)
  • Kurzfassung – Volksgruppenschutz im Rahmen der KSZE (Dr. Edda Weiss, Wien)
  • Philip Blair: Der Entwurf einen Europäischen Charta der Regional- oderMinderheitssprachen des Europarates (Kurzfassung)
 11. Plurális demokrácia – Kisebbségi politika – kollektív jogok és a kisebbségekállamalkotó minősége (Samu Mihály)
 12. A kisebbségek kollektív jogai és államalkotó minőségük (Samu Mihály), Bukarest,1991. szept. 21.
 13. Tak